همه را پاسخ دهید

سعی کنید در پاسخ دهی به سوالات این تست آنلاین، هیچ گزینه ای را خالی نگذارید و نزدیک ترین گزینه به نظر خودتان را انتخاب کنید.

خودتان باشید

صادقانه پاسخ دهید، حتی اگر از پاسخ خوشتان نمی آید، ولی سعی نداشته باشید خودتان را چیزی که نیستید نشان دهید.

سریع باشید

در انتخاب گزینه ها وسواس به خرج ندهید، زمان مناسب تست ۱۵ دقیقه است پس بیش از این برای انجام آن زمان نگذارید.

 

1.سوال 1

1 از 60